Normes d' ús

Amb la voluntat de donar un millor servei als col·legiats i potenciar l’aprofitament dels recursos disponibles a la biblioteca col·legial, la Junta de Govern ha aprovat les presents

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA

 

Primera.- Poden utilitzar els serveis de la biblioteca, com a usuaris:

1.- Tots els col·legiats i col·legiades.

2.- Les persones col·legiades en altres corporacions amb les que s’hagin establert convenis de reciprocitat.

3.-  Els alumnes dels cursos que organitzi o en els que participi el Col·legi mentre duri el curs.

4.- De manera excepcional les persones col·laboradores dels col·legiats, en nom d’aquests i prèvia autorització.

5.- Les persones o col·lectius que autoritzi la Junta de Govern.

 

Segona.- L’horari de les instal·lacions de la biblioteca és el mateix que el que en cada moment s’apliqui a la seu central col·legial.

 

Tercera.- A la sala de lectura podran utilitzar-se també els ordinadors de consulta, sempre i quan la utilització es faci respectant el silenci i evitant molèsties qui estigui llegint o estudiant. La impressió d’informació es cobrarà segons les tarifes vigents fixades per la Junta de Govern.

 

Quarta.- Llevat d’autorització prèvia i excepcional del personal responsable o de la Junta de Govern, els llibres de la biblioteca únicament es podran treure via préstec.

 

Cinquena.- El servei de préstec permet als usuaris de la biblioteca la consulta i estudi dels materials disponibles fora de les instal·lacions de la biblioteca.

Tot el material pot ser objecte de préstec a excepció de:

a)   Bases de dades en DVD o CD

b)   Obres de referència i consulta immediata (codis, diccionaris, formularis, catàlegs,...)

c)   Obres en fulls solts

d)   Llibres exhaurits

e)   Els documents que la direcció de la biblioteca exclogui del servei de préstec, en atenció a les seves necessitats.

El nombre màxim de llibres o altres publicacions que un usuari pot tenir en préstec al mateix temps és de tres.

La durada del préstec és de set dies. Si dins del termini del préstec l’usuari preveu que encara necessita el  llibre o publicació per més temps sol·licitarà una pròrroga, que es concedirà si l’obra no ha estat reservada per cap altre usuari. Només s’admetrà una pròrroga.

Per fer la reserva d’un llibre o publicació és necessari fer la sol·licitud per escrit a l’encarregat de la Biblioteca o per la web del Col·legi. Transcorreguts dos dies des que la biblioteca comuniqui a l’usuari que té el llibre o publicació reservat a la seva disposició, sense que el mateix hagi estat retirat, quedarà cancel·lada la reserva.

 El servei de préstec és personal i intransferible. L’usuari serà el responsable de les conseqüències del seu ús.

 

Sisena.- La pèrdua o deteriorament d’un llibre, publicació o qualsevol element de la biblioteca, comportarà per a l’usuari responsable l’obligació de restituir-lo o reparar-lo, podent carregar-li el Col·legi el cost de restitució o reparació. La no devolució d’un llibre o publicació durant el període d’un mes des que s’hagi exhaurit el temps de préstec o la seva pròrroga equivaldrà a pèrdua.

En tot cas, el no retorn d’un llibre o publicació dins del termini de préstec concedit o la seva pròrroga comportarà una sanció consistent en l’exclusió temporal del servei, de tres dies per cada dia de retard. La no devolució en termini de forma reiterada comportarà la suspensió de forma provisional o definitiva de la condició d’usuari de la biblioteca per acord de la Junta de Govern.

 

Setena.- Qualsevol qüestió que resulti de l’aplicació de les presents normes serà resolta per la Junta de Govern.

 

Tortosa, 9 de gener de 2013

 

Darrera actualització de dissabte, 15 de febrer de 2014 11:08
 

Aquest lloc utilitza cookies per a millorar l'experiència de l'usuari. Informació sobre les cookies i la nostra Política de Privadesa.

Aceptació de les cookies